هزینه آزمون های آزمایشی زیست شناسی گروه آموزشی یوزیست

سال تحصیلی 99 ـ 98

پایه تحصیلی

تعداد آزمون ها

تعداد آزمون های

رایگان

هزینه هر آزمون

هزینه ثبت نام

دوازدهم

21

1

20000 تومان

250.000 تومان

یازدهم

17

1

20000 تومان

250.000 تومان