برنامه آزمون های یازدهم تجربی (نیم سال اول و دوم)

گروه آموزشی یوزیست

نیم سال اول

1

17 و 18 مهر

فصل 1 (صفحه های 1 تا 18)

آزمون اول به صورت نسخه کاغذی و رایگان در مدارس سطح کشور توزیع خواهد شد.

2

1 و 2 آبان

فصل 1 (صفحه های 1 تا 18)

فصل 2: گیرنده های حسی / حواس ویژه تا سر شنوایی و تعادل ( صفحه های 19 تا 28)

3

15 و 16 آبان

فصل های 1 و 2 (صفحه های 1 تا 36)

4

29 و 30 آبان

فصل 2: حواس ویژه از شنوایی و تعادل تا آخر فصل (صفحه های 28 تا 36)

فصل 3: گفتار 1 (صفحه های 37 تا 44)

5

13 و 14 آذر

فصل های 1 تا 3 (صفحه های 1 تا 52)

6

4 و 5 دی

فصل های 3 و 4 (صفحه های 45 تا 62)

فصل 5: گفتار 1 و 2 (صفحه های 63 تا 71)

7

25 و 26 دی

فصل 3: ماهیچه و حرکت تا آخر فصل (صفحه های 45 تا 52)

فصل 4 (صفحه های 53 تا 62) ـ فصل 5 (صفحه های 63 تا 78)

نیم سال دوم

8

9 و 10 بهمن

فصل های 1 تا 4 (صفحه های 1 تا 62)

9

23 و 24 بهمن

فصل 5 (صفحه های 63 تا 78)

فصل 6: گفتار 1 و 2 (صفحه های 79 تا 91)

10

7 و 8 اسفند

فصل 6 (صفحه های 79 تا 96)

فصل 7: گفتار 1 (صفحه های 97 تا 101)

11

21 و 22 اسفند

فصل 6 (صفحه های 79 تا 96)

فصل 7: گفتار 1 و 2 (صفحه های 97 تا 107)

12

5 و 6 فروردین

فصل های 1 تا 5 (صفحه های 1 تا 78)

13

13 و 14 فروردین

فصل 6 (صفحه های 79 تا 96)

فصل 7 (صفحه های 97 تا 118)

14

27 و 28 فروردین

فصل 7: گفتار 3 (صفحه های 108 تا 118)

فصل 8 (صفحه های 119 تا 136)

15

10 و 11 اردیبهشت

فصل 8 (صفحه های 119 تا 136)

فصل 9: گفتار 1 (صفحه های 137 تا 145)

16

17 و 18 اردیبهشت

فصل های 6 تا 9 (صفحه های 79 تا 152)

17

24 و 25 اردیبهشت

آزمون جامع (کل کتاب)