برنامه آزمون های دوازدهم تجربی (نیم سال اول و دوم)

گروه آموزشی یوزیست

نیم سال اول

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

زیست شناسی 3

زیست شناسی 1

1

17 و 18 مهر

فصل 1

(صفحه های 1 تا 20)

فصل های 1 و 2

(صفحه های 1 تا 38)

آزمون اول به صورت نسخه کاغذی و رایگان در مدارس سطح کشور توزیع خواهد شد.

2

1 و 2 آبان

فصل 1 و فصل 2 (تا آخر گفتار 2)

(صفحه های 1 تا 32)

فصل های 3 و 4

(صفحه های 39 تا 70)

3

15 و 16 آبان

فصل 1 و 2

(صفحه های 1 تا 36)

فصل های 4 و 5

(صفحه های 71 تا 90)

4

29 و 30 آبان

فصل 3

(صفحه های 37 تا 46)

فصل های 4 تا 6

(صفحه های 55 تا 108)

5

13 و 14 آذر

فصل های 1 تا 3

(صفحه های 1 تا 46)

کل زیست 1

6

27 و 28 آذر

فصل 4 (تا آخر گفتار 2)

(صفحه های 47 تا 56)

ـــــــ

7

18 و 19 دی

فصل های 1 تا 4

(صفحه های 1 تا 62)

ــــــــ

نیم سال دوم

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

زیست شناسی 3

زیست شناسی 2

8

9 و 10 بهمن

فصل های 1 و 4

(صفحه های 1 تا 62)

9

23 و 24 بهمن

فصل 5

(صفحه های 63 تا 76)

فصل های 5 و 6

(صفحه های 63 تا 96)

10

7 و 8 اسفند

فصل 6

(صفحه های 77 تا 85)

فصل های 6 و 7

(صفحه های 63 تا 107)

11

21 و 22 اسفند

فصل های 5 و 6

(صفحه های 63 تا 90)

فصل7

(صفحه های 97 تا 118)

12

5 و 6 فروردین

ــــــــــــــ

کل زیست 1 و کل زیست 2

13

13 و 14 فروردین

فصل های 1 تا 4

(صفحه های 1 تا 62)

ــــــــــــــ

14

27 و 28 فروردین

فناوری های نوین زیستی

(صفحه های 91 تا 106)

زیست شناسی گیاهی

(زیست 1 و 2)

15

10 و 11 اردیبهشت

رفتارهای جانوران

(صفحه های 107 تا 124)

زیست شناسی جانوری

(زیست 1 و 2)

16

24 و 25 اردیبهشت

فصل های 5 تا 8

(صفحه های 63 تا 124)

ـــــــــــــ

17 تا 21

خرداد و تیر

5 آزمون جامع