برنامه آزمون های دهم تجربی (نیم سال اول و دوم)

گروه آموزشی یوزیست

شماره آزمون

تاریخ برگزاری

نیم سال اول

1

17 و 18 مهر

فصل 1: تا پایان غشای یاخته ای (صفحه های 1 تا 12)

آزمون اول به صورت نسخه کاغذی و رایگان در مدارس سطح کشور توزیع خواهد شد.

2

1 و 2 آبان

فصل 1 (صفحه های 1 تا 16)

3

15 و 16 آبان

فصل 1 (صفحه های 1 تا 16) ؛ فصل 2: تا پایان گفتار 1 (صفحه های 17 تا 24)

4

29 و 30 آبان

فصل 2: تا پایان گفتار 2 (صفحه های 17 تا 29)

5

13 و 14 آذر

فصل های 1 و 2 (صفحه های 1 تا 32)

6

27 و 28 آذر

فصل 2: گفتار 3 (صفحه های 30 تا 32)

فصل 3: تا پایان گفتار 2 (صفحه های 33 تا 44)

7

18 و 19 دی

فصل 2: گفتار 3 ؛ کل فصل 3

فصل 4: تا پایان تشریح قلب گوسفند (صفحه های 30 تا 51)

نیم سال دوم

8

2 و 3بهمن

فصل های 1 تا 3 (صفحه های 1 تا 46)

فصل 4: تا پایان تشریح قلب گوسفند (صفحه های 47 تا 51)

9

16 و 17 بهمن

فصل 3: گفتار 2 و 3 (صفحه های 40 تا 46)

فصل 4: تا پایان سرخرگ ها (صفحه های 47 تا 57)

10

30 بهمن و 1 اسفند

فصل 4: از ابتدای ساختار بافتی قلب تا پایان گفتار 3 (صفحه های 51 تا 64)

11

14 و 15 اسفند

فصل 4: از ابتدای ساختار بافتی قلب تا پایان فصل (صفحه های 51 تا 67)

فصل 5: تا پایان گفتار 1 (صفحه های 69 تا 72)

12

13 و 14 فروردین

فصل 1 تا 5

(صفحه های 1 تا 77)

13

27 و 28 فروردین

فصل 5: از ابتدای گفتار 2 تا پایان فصل (صفحه های 73 تا 77)

فصل 6: تا پایان گفتار 2 (صفحه های 79 تا 89)

14

10 و 11 اردیبهشت

فصل 6 و فصل 7: تا پایان گفتار 1

(صفحه های 79 تا 101)

15

17 و 18 اردیبهشت

فصل 4: از ابتدای ساختار بافتی قلب تا پایان فصل؛ فصل های 5 تا 7

(صفحه های 51 تا 111)

16

24 و 25 اردیبهشت

آزمون جامع (کل کتاب)